Visie en Missie

Visie en Missie

Visie
'n Gebalanseerde skool daar te stel waar die hoogste opvoedingstandaarde gehandhaaf word sodat afgeronde leerders vir die samelewing voorberei kan word.

Missie
Is gegrond op Christelike waardes en deur alle rolspelers te betrek, die potensiaal van leerders holisties (akademies, sport, kultuur, lewensvaardigheid) te bevorder deur die optimale gebruik van menslike, finasiële en fisiese hulpmiddels.