Skool Reëls

Skool Reëls

Die leerders sal hulle te alle tye gedra as goeie ambassadeurs van die skool.

Die leerders sal te alle tye terwyl hulle geklee is in die skool se amptelike skooldrag of enige gedeelte daarvan wat voldoende is om hulle met die skool te verbind in die oë van die publiek, of terwyl hulle die skool verteenwoordig, direk of indirek, hetsy as deelnemers, ondersteuners, helpers of toeskouers, hulself op so 'n wyse gedra dat dit nie die skool, personeel of medekeerders in 'n swak lig stel nie.

Leerders moet te alle tye in hulle omgang met die hoof, adjunkhoofde, opvoeders en adner personeel van die skool die nodige hoflikhied en respek betoon en moet hulle weerhou van optrede wat neerkom op opstandigheid. (In hierdie verband sluit opstandigheid nie in enige optrede wat in ooreenstemming is met die regverdigbare uitoefening van die leerder se regte kragtens die Kode van Regte en Verantwoordelikhede nie).

Leerders is verplig om die hoof en personeel te ondersteun in die daarstelling en handhawing van goeie orde asook 'n omgewing en toestande waarin die leer- en opvoedingsproses ongehinderd toegepas kan word. In besonder word van leerders verwag om enige redelike opdrag van die hoof, enige opvoeder, lid van die Studenteraad of VSR-lid(klasleier) te gehoorsaam en onmiddelik uit te voer ten einde die oogmerk herin genoem te verwesenlik.

In hulle omgang met mekaar moet leerders sover moontlik selfbeheersing toepas en wedersydse respek en verdraagsaamheid betoon. In die besonder moet leerders hulle weerhou van enige gedrag wat daarop gemik is om die fisiese, geestelike en morele welstand van enige ander leerder te skend of war daartoe mag lei.

Algemene klasreëls vir alle klasse van Hoër Volkskool: 

Wees betyds.
Wees voorbereid.
Wees respekvol.
Wees 'n skoolreël volgeling.
Wees 'n deelnemer.
Wees 'n ware Volkie.

Hierdie klasreëls sal in duidelike leesbare skrif op 'n prominente plek in alle klaskamers vertoon word.

Die hoof mag, na oorleg met die beheerliggaam en die klasopvoeders die klasreëls aanvul of aanpas wanneer dit redelik noodsaaklik is vir doeleindes van gesonde professionele bestuur.

Leerders moet stiptelik en volledig voldoen aan die klasreëls asook aan enige verbale opdrag te gegee deur die klasopvoeder of enige uitvoerende personeellid wat noodsaaklik is vir die behoorlike professionele bestuur van die skool

Algemene Gedragsreëls

Daar word van elke leerder verwag om hierdie gedragskode te lees, te onderteken en hom/haar daaraan te onderwerp.

Geen alkoholiese drank, tabak, verdowings- of ander skadelike middels mag deur 'n leerder gebruik word, of selfs in sy/haar besit wees, op die skoolterrein, by skoolfunksies, by skool byeenkomste of in enige openbare plek of 'n plek waar hulle met die skool geassosieer kan word of waar hulle die skool se naam in gedrang kan bring nie. 'n Leerder se blote teenwoordigheid waar hierdie middels gebruik word, sal lei tot dieselfde strafmaatreëls as vir gebruikers.

Rook

 • Alle vorme van rook deur leerders op die skoolterrein, by skoolfunksies of in enige openbare plek waar hulle die skool verteenwoordig of met die skool geassosieer kan word, of in skooldrag is, is streng verbode volgens die skool se Dwelmbeleid. Geen leerder mag op die skool- of sportterrein in besit wees van enige materiaal wat met rook verband hou nie of in die geselskap wees van sulke persone nie. Indien 'n leerder self nie rook nie, maar teenwoordig is waar gerook word, sal dieselfde straf toegepas word en dus ook beskou word as 'n roker.
 • Leerders mag onder geen omstandighede pornografiese materiaal in die vorm van boeke, tydskrifte, seksverwante materiaal, foto's, rekenaardiskette of enige ander elektroniese medium of pornografiese of afstootlike voorwerpe in hulle besit hê op die skoolterrein nie.
 • Geen pornografie mag op die skool se internet gekyk, afgelaai of aan ander vertoon word nie.
 • Geen suggestiewe/afstootlike slagspreuke, tekens of tekeninge mag op tasse of kledingstukke aangebring word nie. Tasse moet 'n stewige raamwerk hê.
 • Satanisme of okkulte bedrywighede van watter aard ook al, word in 'n besondere ernstige lig beskou en ten strengste verbied.
 • Wangedrag tydens enige funksie in die skoolsaal of op die terrein sal nie geduld word nie.
 • Geen bakkleiery(fisies of verbaal) tussen leerders word op die terrein toegelaat nie. Sulke optrede moet dadelik aan die opvoeders op terreindiens gerapporteer word.
 • Leerders mag nie skoolure sonder 'n spesifieke rede in die skoolgebou wees nie.
 • Geen leerder mag die skoolterrein verlaat sonder toestemming van die Hoof en/of sy gedelegeerde nie. Koshuisleerders wat gedurende skooltyd koshuis toe moet gaan, moet skriftelike toestemming van die senior huismoeder/-vader verkry, wat aan due graadvoog en koshuismatrone getoon moet word.
 • Leerders mag nie op die stoepe hardloop of mekaar stamp nie.
 • Elke leerder moet die skoolreëls ken en daarvolgens optree.
 • Leerders wat om finansiële redes nie die korrekte skooldrag of skoene kan bekom nie, moet by die graadvoogte 'n toestemmingsbrief kry. Die klerebank kan dan genader word om die leerder te help.
 • Selfone, iPods, tablette spelers ens. Mag glad nie tydens onderrigtyd, toesigperiodes of opening(saal of vierkant) aangeskakel wees of hanteer word nie. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir diefstal van selfone by die skool nie. Al bogenoemde items wat sonder toestemming binne die klaskamer gebruik word, sal gekonfiskeer word totdat die leerder 'n boete van R100 by die Finansies kantoor betaal het.
 • Vuil en onwelvoegtelike taal word toegelaat nie.
 • Leerders mag onder geen omstandighede die skool se beeld skade berokken deur inskrywings en of fotos op sosiale media.

Ontgroening

Graad 8-leerders sal onderwerp word aan 'n sinvolle oriënteringsaksie onder leiding van die SR en hulle voogde en sal plaasvind onder streng toesig. Enige ander vorm van ontgroening is verbonde. Geen senior leerder mag 'n graad 8-leerder op enige fisese of geestelike leed aandoen of skade berokken nie. Teen oortreders sal uiters streng opgetree word.

Diefstal

Geen artikels mag uit stoor- of klaskamers of van die skool- of sportterrein verwyder word sonder die verantwoordelike onderwyser se toestemming nie. Geen leerder mag in 'n ander leerder se tas krap nie. Respekteer mede-leerders en personeel se eiendom soos sakrekenaars, penne, handboeke, sakke, ens. Gee artikels wat jy optel, by die kantoor in. Bly weg van die verbode terrein waar motorfietse, fietse, motors ens. geparkeer word.

Vandalisme

Krap op of beskadiging van banke, deure, mure, ens. is verbode. Beskadiging van deurslotte, verf op mure, pawiljoen, dakke ens, word nie toegelaat nie. Koste van beskadigde eiendom sal van die oortreder se ouers verhaal word. As iets per ongeluk gebreek word, moet dit dadelik aan die betrokke onderwyser gerapporteer word. Rapporteer ook dadelik enige vorm van vandalisme.

Stokkiesdraai/ontduiking van periodes/wegloop by die skool

Afwesighede sonder verlof, of die skoolterrein verlaat sonder verlof, of sekere periodes ontduik, is vir die skool 'n ernstige oortreding - ook vir die Noordwes Onderwysdepartement. 'n Leerder mag slegs afwesig wees in buitengewone omstandighede. Afwesighede tydens toetse of eksamens is slegs aanvaarbaar indien 'n volledigevoltooide mediese sertifikaat ingegee word. Sonder 'n wettige mediese sertifikaat kry die lerder nul vir die betrokke vraestel. Wanneer leerders vir toesig of studie moet aanmeld, moet hulle seker maak dat hulle altyd in die regte klas is.

Oneerlikheid

Huiswerk mag nie afgeskryf word nie. Ook die leerder wat sy boek uitleen, oortree. Take en projekte moet deur die leerders self gedoen word. Die vooraf bekom van vraestelle/toetse op 'n oneerlike manier, is onwettig. Afskryf, "krip" gedurende toetse en eksamens is ontoelaatbaar en die leerder kry nul vir die vraestel indien hy/sy skuldig bevind word. Indien 'n leerder oneerlik is tydens die skryf van 'n toets of eksamen, word sy/haar vraestel onmiddelik ingeneem. Die leerder kry 'n skoon vraestel en skryf dan verder totdat die tyd verstreke is. Die aangeleentheid word na afloop van die vraestel by die Hoof, Adjunkhoof of graadvoog aangemeld.

Hierdie reël geld ook vir 'n leerder wat gedurende toets- of eksamensessie in besit van 'n selfoon is.

Veiligheid

Geen leerder mag gevaarlike voorwerpe soos o.a. vuurwapens, messe, lemmetjies, spuitnaalde, klappers, vuurhoutjies of aanstekers op die skoolterrein in hulle besit hê nie, Rapporteer verdagte persone dadelik aan onderwysers. Beslag sal op alle gevaarlike voorwerpe gelê word. Indien medeleerders se veiligheid bedreig word, moet die verdagte leerder van die terrein verwyder word. (Hulp van veiligheidsdienste kan gebruik word). Ouers moet onmiddelik gekontak word.

Gedrag op terrein

 • Geen onbetaamlike fisiese kontak tussen leerders word op die skool toegelaat nie, of wanner die leerders in skooldrag buite die terrein is nie.
 • Leerders moet onmiddelik op 'n ordelike wyse na hul klasse toe gaan sodra due klok lui na pouse.
 • Geen bome of struike mag beskadig of uitgetrek word nie. Blomme mag ook nie gepluk word nie.
 • Moenie kortpad oor grasperke in die vierkant loop nie.
 • Moenie voorwerpe op die dakke gooi en/of op die dak klim nie.

Gedrag in klaskamers

 • Gedrag tydens periodes in die klas moet van so 'n aard wees dat dit nie die akademise atmosfeer in die klas versteur nie.
 • Laatkommers kry debietpunte.
 • Haal dadelik die betrokke vak se huiswerk, handboeke en skryfgereedskap uit.
 • Boeke word eers weggepak as die klok lui of as die onderwyser toestemming geggee het.
 • Voor pouses word daar eers aandagtig na die afkondigings geluister voordat boeke weggepak en verdaag word.
 • Geen gepratery terwyl die onderwyser die les aanbied nie.
 • Elke leerder het die reg tot onderwys en indien 'n leerder hom/haar deur sy/haar gedrag van die geleentheid ontneem, sal dissiplinêre stappe volg.
 • Ondermyning van die onderwyser se gesag en ontwrigting van die akademiese atmosfeer is ontoelaatbaar.

Algemeen

 • Niemand mag gedurende pouse in die klaskamers wees nie, behalwe as 'n onderwyser toestemming het dat die klas skoongemaak moet word of indien leerders bymekaar geroep word vir 'n spesifieke aktiwiteit.
 • Geen gekrap op mure, muurkaarte, banke en stoele sal geduld word nie.
 • Niks mag geëet of gedrink word in die klaskamers - of op die stoepe nie.
 • Borduitveërs mag nie teen mure of deure skoongemaak word nie.
 • Klaskamers moet netjies gehou word.
 • Deure en vensters moet elke dag behoorlik toegemaak word.
 • Indien die klas gedurende klastyd verlaat word, moet die leerder 'n toestemmingskaarjie van die betrokke onderwyser in sy/haar besit hê.

Klaswisseling

 • Leerders moet flink tussen die klasse beweeg.
 • Hou te alle tye links.
 • Geen gestampery of gestotery word geduld nie.
 • Leerders mag nie op stoepe/trappe hardloop nie.
 • As die betrokke onderwyser nie by die klas is nie, moet die VSR-lid gaan vasstel waar hy/sy is, en dan sorg dat sy klas by die regte lokaal opdaag.
 • Seuns mag nie met hulle hande in hulle sakke loop nie.
 • Seuns se kouse moet te alle tye netjies opgetrek wees indien hulle kortbroeke dra.
 • Daar mag nie hard gesels of geskree word tydens klaswisseling nie.
 • Wanneer tasse buite 'n lokaal geplaas word, mmoet dit netjies agter mekaar teen die muur geplaas word.
 • Tasse mag nie voor die personeelkamer, enige kantoor in die Adminblok of in die drangruim gesit word nie.

Fietsloods en fietse

 • Leerders moet wegbly van die fietsloods af tydens pouses en klaswisseling.
 • Fietse moet netjies in die fietsloods geplaas word.
 • Geen fietse mag teen die klaskamers staan of teen pale by die klasse vasgesluit word nie, ook tydens eksamentye.
 • Daar mag nie fietse op die stoepe, netbalbane of tennisbane gery word nie.
 • Maak seker dat jou fiets gesluit is.
 • Die skool neem geen verantwoordelikeheid vir fietse wat gesteel word nie.

Kleedkamers

 • Kleedkamers moet so min as moontlik tussen periodes besoek word.
 • Die leerder moet 'n toestemmingskaartjie van 'n onderwyser hê.
 • Hou die kleedkamers te alle tye netjies: die toilette, wasbakke en die vloer.
 • Moenie water, toiletpapier of seep mors nie.
 • Respekteer die versierings - moenie dit verwyder nie.

Saalopening

 • Daar moet ordelik en stil in die saal ingestap word.
 • Leerders moet stil bly en wag dat personeel instap.
 • Geen leerder mag gedurende opening boeke of selfone saam met hom/haar die saal inneem nie.
 • Leerders moet op aandag staan tydens die sing van die skoollied en volkslied.
 • Geen op- of aanmerkings of onvanpaste geluide mag gemaak word nie.
 • Leerders moet wag dat die ondwerwysers eers verdaag aan die einde van die opening.
 • Wanneer die leerders gevra word om in die saal agter te bly, moet hulle stilbly todat die res van die leerders klaar verdaag het.
 • Verdaging moet stil en ordelik geskied.

Opening in die vierkant

 • Die skool begin stiptelik om 07:10. Laatkommers salgestraf word. Alle hekke word om 07:10 gesluit. Laatkommers moet die klein hekkie langs S3 gebruik.
 • Die leerders tree in grade en volgens voogklasse, soos aangedui, aan.
 • Die SR en VSR kyk dat aantrede en verdaging ordelik geskied.
 • Leerders moet stilbly tydens afkondigings.

Afwesighede

 • Wanneer 'n dorpsleerder afwesig is, moet 'n brief van die ouers waarin die rede vir die afwesifheid verstrek word, aan alle vakonderwysers sowel as die voogonderwysers getoon word op die eerste dag wat die leerder weer by die skool is.
 • Indien 'n dorpsleerder verlof wil hê om die terrein te verlaat, moet hy/sy tydens voogperiode 'n toestemmingsbriefie by die graadvoog/adjunkhoof kry. Die toestemmingsbriefie moet deur alle vakonderwysers geteken word voor die leerder die terrein mag verlaat.
 • Leerders mag slegs in die siekekamer gaan lê nadat skriftelike toestemming van die vakonderwyser verkry word en aan die sekretaresse getoon is.

Siekekamer

 • Wanner 'n leerder siek voel, rapporteer hy aan sy graadvoog, wat sal besluit of hy slegs medikasie by die kantoor moet kry of dalk huistoe gaan.
 • Indien 'n leerder in die siekekamer moet wees, moet hy/sy die sekretaresse in kennis stel.
 • Vir die teodiening van medikasie, gaan die leerder na die kantoorpersoneel met 'n briefie van die klasonderwyser.
 • Die kantoorpersoneel skryf die leerder se naam en medikasie neer.
 • In die geval van koshuisleerders wat in die siekekamer wil gaan lê, of koshuis toe wil gaan, moet die seuns en dogters respektiewelik by hulle koshuisvader of -moeder skriftelike toestemming kry.
 • In die geval van dorpsleerders, gebeur dieselfde, behalwe dat die Graadvoog besluit of hulle mag gaan. Die ouers word in kennis gestel dat hulle hul kind moet kom haal.
 • In alle gevalle moet die VSR die siek/afwesige leerders onder die aandag van hulle vakonderwysers vir daardie dag bring.

Pouses

 • SR-lede is pouses aan diens om te sorg dat alles ordelik verloop.
 • Voor die kafeteria moet dit ordelik en netjies gaan.
 • Aan die einde van die pouse moet alle leerders dadelik na hulle klasse beweeg en nie eers water drink, die kleedkamers besoek nie of verdere aankope by die kafeteria maak nie.
 • Geen leerders gedurende pouse in die saal nie - behalwe as 'n opvoeder 'n reëling tref.
 • Wanner eksamen in die saal geskryf word, mag leerders nie naby die saal kom nie.
 • Geen leerling mag tydens pouse op die trappe of boonste verdieping van die geboue wees nie.

Tasse

 • Tasse moet netjies teen die muur staan.
 • Tasse mag nie voor die personeelkamer of enige kantoor in die Admin-blok wees nie.
 • Tasse mag nie in spasies agter die deure staan nie.
 • Tasse mag nie binne 2 m weerskante van die brandslang staan nie.

Motorvoertuie en Motorfietse

Geen leerder mag 'n voertuig of motorfiets op die skoolterrein bestuur/parkeer sonder skriftelike toestemming van die hoof nie. Bewys van 'n geldige bestuurderslisensie is 'n voorvereiste vir die skriftelike toestemming. Indien enige lid van die personeel, beheerliggaam of studenteraad dit sou vra, moet skriftelike toestemming getoon kan word.

Skoolkennisgewings

Leerders is verplig om alle kennisgewings aan sy/haar ouers te oorhandig en om enige ontvangserkenning/skeurstrokies by die registervoog in te handig.

 

Reëls met betrekking tot voorkoms en skooldrag

Formele Skooldrag

Die onderstaande kleredrag- en voorkomsreëls geld te alle tye wat leerders in skooldrag geklee is, dus ook na skoolure. Geen siviele klere of skoene mag in kombinasie met die skooldrag gedra word nie. Die eenvormige drag gee aan ons skool 'n netjiese voorkoms en is van groot dissiplinêre waarde.

Dogters - Somer

 • Baadjie: Swart kleurbaadjie met skoolwapen.
 • Rok: Voorgeskrewe geel skoolrok(10 cm of minder bokant die knie as die sy op haar knieë staan).
 • Styl: Prinsesstyl, V-hals sonder gordel met versteekte sak in regtersy. 'n Wit, kortmou-, oopknoopbloes met oopslaankraag van katoen.
 • Hemp: 'n Wit, kortmou-, oopknoopbloes met  oopslankraagvvan katoen.
 • Kouse en skoene: Wit enkelsokkies met of sonder skoolkleure in die omslag. Swart poleerbare skoolskoene(geen modeskoene nie).
 • Oortrektruie: (Pullovers) Mag die hele jaar gedra word.

Winter

 • Romp: Swart A-lyn skoolromp(10cm of minfer bokant die knie as die dogter op haar knieë staan). Romp mag nie nouer gestik word nie.
 • Langbroek: Trevira, Poliëster of Wol-gaberdine. Wydte van broekspyp minimum 42cm, maksimum 46cm. Geen "bootleg, hipster of skinny" nie. Ritssluiter voor of in die sy. Langbroek mag nie sonder 'n skoolbaadjie gedra word nie.
 • Das: Amptelike skooldas.
 • Kouse: Swart broekiekouse (Diggieweef).
 • Trui: Langmou skooltrui. Swart skooloortrektrui(pullover). Trui mag nie die kleurbaadjie vervang nie.
 • Serp: Gestreepte Volkieserp(by skool te koop).
 • Handskoene: Swart effekleur handskoene.

Algemeen

 • Geen jasse, musse, "beanies", oorbaadjies, "windbreakers" of Drimacs word toegelaat nie.
 • Skoollangbroeke mag nie in die somer gedra word nie.
 • Skoolhemp mag nie onder die trui of "pullover" gedra word nie.
 • Truie mag nie om die heupe gebind word nie en mag nie oor die hande getrek word of gate(om duime in te hak) in die moue hê nie.
 • 'n Kort swart "ski-pants" mag onder 'n rok of hemp gedra word op voorwaarde dat dit nie onder die soom uitsteek nie.
 • Geen T-hemde of onderkleure mag by die skooluniform uitsteek nie.
 • Geen sportdrag word tydens eksamens toegelaat nie.

Seuns - Somer en Winter

 • Baadjie: Swart kleurbaadjie met skoolwapen.
 • Broek: Grysbroek(kort of lank) met gordel + gespe nie breër as gordel self nie. Broekspype mag nie nouer of wyer gestik word nie.
 • Hemp: Wit skoolhemp met lang of kortmoue. Hemde moet ingesteek word.
 • Das: Die amptelike skooldas moet dwarsdeur die jaar gedra word.
 • Kouse: Grys of swart kouse. Swart kniekouse by kortbroeke. Geen rugbykouse by stewels nie.
 • Trui: Langmou skooltrui. Skool oortrektrui(pullover). Trui mag nie die skoolbaadjie vervang nie.
 • Serp: Gestreepte Volkieserp(by skool te koop).
 • Handskoene: Swart effekleur handskoene.

Algemeen

 • Geen jasse, musse, "beanies", oorbaadjies, "windbreakers" of Drimacs word toegelaat nie.
 • Skoolhemp mag nie onder trui of pullover uithang nie.
 • Truie mag nie om die heupe gebind word nie en mag nie oor die hande getrek word of gate(om duime in te haak) in die moue hê nie.
 • Geen T-hemde/onderkleure mag by die skooluniform uitsteek nie.
 • Geen sportdrag mag tydens eksamens gedra word nie.

Studenteraad

 • Studenteraad se kleredrag soos voorgeskryf:
 • Dogters: Swart romp, wit hemp en das.
 • Seuns: Swart lang- of kortbroek, wit hemp en das.
 • Alle reëls rakende skooldrag en voorkoms is ook op SR van toepassing.
 • Slegs SR-lede mag hul name op "pullovers" borduur.

Formele Skooldrag

Voorkoms:

Alle ontoelaatbare juwele en haarversierings sal deur personeel of SR-lede gekonfiskeer word en in die kluis toegesluit word tot die einde van die kwartaal.

Dogters

 • Hare mag nie meer as een kleur wees nie en geen vreemde en onnatuurlike haarstyle word toegelaat nie.
 • Hare wat los gedra word, mag nie oor die onderste gedeelte van die omvoukraag van 'n hemp of baadjie hang nie.
 • Indien hare vasgemaak word, mag geen slierte onder by die neklyn, langs die gesig of oor die oë hang nie. Slordige saambondeling en "upstyles" is onaanvaarbaar.
 • Slegs swart of wit haarbykomstighede(knippies, rekkies. linte ens.) word toegelaat. Geen gekleurde steentjies, pêrels, diamante, blomme of ander dekoratiewe versierings nie.
 • Geen haarverlengings, "klossies of dreadlocks" nie.
 • Geen grimering(ook onderlaag) word toegelaat nie (geen vals wimpers nie).
 • Naels moet kort en netjies wees (mag nie verby vingerpunte steek nie) en slegs kleurlose naelpolitoer word toegelaat (geen gel of "tips" nie).

Juwele
Slegs die volgende mag gedra word:

 • Horlosie
 • Een paar dun goue of silwer ringetjies sonder versierings(nie groter as 'n nuwe 10c stuk nie) of koppies(studs) sonder steentjies.
 • Slegs lapelwapentjies wat deur die skool uitgereik is.
 • Slegs standaard mediese kentekens (SOS en Medic Alert)

Die volgende word nie toegelaat nie:

 • Seëlringe of enige adner ringe.
 • Neus-, tong- en/of werkbrouriinge.
 • Sigbare tatoeërmerke.
 • Magnetiese- of plastiekbandjies (Geen Power Balance bandjies nie).

Seuns

 • Hare mag nie gekleur word nie en geen vreemde, onnatuurlike, regop haarstyle("mowhaw" ens) word toegelaat nie.
 • Hare moet die eerste dag van die kwartaal reeds volgense voorskrif wees.
 • Hare moet netjies en kort gesny wees en mag nie oor die hempskraag hang nie.
 • Wangbaarde mag nie langer as die oorgaatjie wees nie.
 • Hare oor die voorkop mag nie aan die wenkbroue raak nie.
 • Hare mag nie oor die ore hang nie.
 • Seuns wat skeer, moet daagliks skeer.
 • Geen sigbare tatoeërmerke nie.
 • Geen seël-, oor-, neus-, tong- en/of wenkbrouringe mag gedra word nie.
 • Geen dekoratiewe armbande word toegelaat nie.
 • Slegs horlosies en lapelwapens deur die skool uitgereik en standaard mediese kentekens is toelaatbaar.
 • Geen magnetiese- koper- of plastiek armbandjies (geen Power Balance bandjies nie).
 • Ontoelaatbare juwele en versierings sal deur die personeel of SR-lede gekonfiskeer word en vir een kwartaal in die kluis toegesluit word.

Informele Skooldrag -  Seuns en Dogters

Winter

Volledige voorgeskrewe skoolsweetpak. Rooi Volkie sporthemp.

Somer

 • Rooi Volkie sporthemp. Swart Volkie Kniebroek.
 • Geen swart broeke met strepe of Nike, Adidas ens. nie.
 • Plakkies mag nie saam met sportdrag gedra word nie.

Sportdrag Seuns / Dogters

Atletiek en Landloop
HVS sweetpak, Swart Volklie-atletiekbroek/kleefbroek , HVS atletiekfrokkie?Top 10-frokkie

Swem(liga)
Swart swemklere deur Klerekomitee goedgekeur

Tennis
Swart Volkie-kortbroek/rompie, Amptelike Volkie-tennishemp

Rugby (Eerste Span)
Voorgeskrewe rugbytrui, Wit rugbybroek, HVS-rugbykouse, Kort "ski-pants" soos deur organiseerders goedgekeur

Rugby (Juinor- en Oop spanne)
Voorgeskrewe rugbytrui, Swart rugbybroek, HVS-rugbykouse, Kort "ski-pants" soos deur organiseerders goedgekeur

Netbal (Eerste span)
Voorgeskrewe, goedgekeurde netbaldrag, Eerstespandrag mag net op wedstryddae of Vrydag voor 'n wedstryd gedra word, Netbalbeffies soos deur die skool verskaf

Netbal (Juinor- en Oop spanne)
Voorgeskrewe, goedgekeurde netbaldrag, Geen rugby- of ander kortbroek mag onder die rompie of rokkie gedra word nie, Kort, swart ski-pants is toelaatbaar

Hokkie (Eerste Span)
Voorgeskrewe, goedgekeurde hokkiedrag, HVS-hokkiekouse

Hokkie (Juinor- en Oop spanne)
Swart hokkieromp, Voorgeskrewe hokkiehemp, Swart hokkiekouse

Krieket (Eerste Span)
Wit hemp, Wit langbroek, Wit kouse, wit krieketskoene, Swart krieketpet, Wit trui(opsioneel)

Krieket (Juinor- en Oop spanne)
Wit broek, Voorgeskrewe hemp

Gholf
Rooi Volkiesporthemp, Gholfbroek, Gholfskoene

Skaak
Formele skooldrag word tydens wedstryde vereis.

Ander sportsoorte
Kleredrag soos deur klerekomitee bepaal.

Algemeen

 • Alle voorkomsreëls geld te alle tye vir alle deelnemers, toeskouers en helpers.
 • Leerders wat aan sportbyeenkomste vir die skool deeleneem, moet in 'n skoolsweetpak of skooldrag geklee wees as hulle na die byeenkoms of wedstryd reis. Lede van eerste spanne mag eerstespandrag dra.
 • Denimbroeke mag nie saam met sportdrag gedra word nie.
 • Plakkies mag nie saam met amptelike sportdrag gedra word nie.
 • Sportdrag mag nie gedurende eksamensessies gedra word nie.

Dissipline en Strafmaatreëls

Hoër Volkskool gebruik 'n strafstelsel waarvolgens debiet- en kredietpunte toegeken word. Aangesien die punte mekaar uitkanselleer, beteken dit dat 'n leerder se puntetotaal daagliks verander. Ouers ontvang elke kwartaal 'n volledige gedragsverslag saam met die leerder se rapport.

Vir toepassing van die Gedragskode word wangedrag in drie kategorie ingedeel, wat wissel vanaf minder ernstig tot ernstige wangedrag. Kategorie A en B wangedragoortredings word intern deur die skool hanteer. Kategorie C oortredings word tydens 'n dissiplinêre verhoor deur die beheerliggaam hanteer.

Strawwe wat verwag kan word

 • 120 Debiete: Kwalifiseer vir detensieklas
 • Detensie vind plaas op voorafbepaalde Woensdae, direk na skool, vir 2 ure.
 • Indien 'n leerder nie opdaag nie, word 'n verdere -120 punte by sy/haar totaal gevoeg.
 • Geen verskonings word aanvaar nie en die beginsel van "mis een, sit twee" sal streng toegepas word.
 • Indien 'n leerder sy/haar detensiedokument deur sy ouers laat teken en terugbesorg en detensie sit, word +120 krediete toegeken om die strafpunte uit te kanselleer.

-250 Debiete

 • Sodra hierdie punt bereik word, sal daar van 'n VSR verwag word om sy/haar balkie terug te gee en 'n ander leier sal in sy/haar plek verkies word.
 • Sodra 'n Gr 11-leerder hierdie punt bereik, verbeur hy/sy die reg tot deelname aan die SR-verkiesing. Sodanige leerder se naam sal van die kieslys verwyder word.
 • Die kwartaallikse gedragsverslag word as skriftelike waarskuwing beskou.
 • Leerlinge met -250 punte word nie toegelaat om enige sosiale skoolfunksies by te woon nie.

-500 Debiete : Verpligte strafklas gedurende eksamens en Skrigtelike waarskuwing

 • Alle leerders met -500 punte en meer, verbeur die voorreg om tydens eksamens tuis te studeer. Hierdie leerders moet vir die duur van die eksamen in die strafklas studeer waar streng toesig en kontrole sal wees.
 • Hierdie leerders kwalifiseer vir 'n onderhoud met die dissiplinêre komitee
 • Die dissiplinêre komitee bestaan uit die hoo/adjunkhoof, graadvoog en alle vakonderwysers van die betrokke leerder.
 • Sodanige onderhoud moet deur die leerders en sy/haar ouers/voogde bygewoon word.
 • Die komitee het die reg om oor moontlike strafmaatreëls, soos met die ouers ooreengekom, te besluit. Hierdie strafmaatreël mag in die vorm van 'n gedragskontrolekaart aaneem waarvolgens die leerder se gedrag, versuim en teenwoordigheid elke periode deur die vakonderwyser gemonitor word.

-100 Debiete: Dissiplinêre verhoor

 • Dissiplinêre verhore word deur die skool se Beheerliggaam hanteer en word deur die leerder en sy ouers/voogde bygewoon. Moontlike strafmaatreëls wat opgelê kan word:
 • Verrig gemeenskapsdiens op die terrein.
 • Sewe dae uitsetting (skorsing).
 • Toelating tot Hoër Volkskool word opgeskort

Gr 12-leerders

 • Uitnodiging na matriekafskeid word teruggetrek.
 • Geen getuigskrif word voorsien nie.
 • Gedragskontrolekaart word gedra vir tydperk soos deur beheerliggaam bepaal.
 • 'n Leerder wat aan die einde van die jaar -1000 of meer strafpunte het, se toelating by hierdie skool sal afhang van 'n onderhoud met die Beheerliggaam voor registrasie.
 • 'n Leerder met -1000 of meer punte se toelating vir die volgende jaar kan opgeskort word.
 • Alle leerders wat aan die einde van die jaar -800 of meer punte het maar nie kwalifiseer vir die dissiplinêre verhoor nie, sal verplig word om die volgende jaar 'n gedragskontrolekaart te dra.

Beloning vir spogleerlinge

Alle leerders met +700 kredite en meer kan 'n spogleerder balkie by mev. Pyper gaan aankoop.

Uittekenstelsel

UITTEKENPROSEDURE

Verlaat van skoolterrein

 • ’n Volkie het integriteit en weet hy/sy kan die skoolterrein tussen 07:10 en 13:40 slegs met toestemming verlaat – selfs as 'n ouer hom/haar by die skool kom haal. Aangesien die skool die verantwoordelikheid neem vir die veiligheid van die leerders, word ouers versoek om die uittekenprosedures stiptelik te volg. Indien ’n Volkie die skoolterrein moet verlaat word die volgende vaste prosedures gevolg:
 • ’n Brief van die ouer/voog wat die datum, tyd en rede verstrek waarom die terrein voor 13:40 verlaat moet word, is ten alle verpligtend.
 • Handig die brief by die kantoor in (me. Yolandi Volschenk) om ’n uittekenbriefie te kry om die terrein te kan verlaat. Hierdie brief word ook vir rekorddoeleindes geliasseer.
 • Leerders moet tussen 08:30 tot 9:00 die uittekenprosedure afhandel (ongeag die tyd van die dag wat leerders die terrein gaan verlaat).
 • Kry tussen 08:30 tot 9:00 mnr. Johan Herbst se skriftelike toestemming. In uitsonderlike gevalle kan daar toestemming van die hoof of adjunkhoofde verkry word.
 • Die onderskeie vakpersoneel moet die uittekenbrief ook onderteken.
 • Handig die uittekenbrief weer by die kantoor in (me. Yolandi Volschenk) om ‘n skeurstrokie te ontvang om die terrein te mag verlaat. Hierdie strokie moet by die sekuriteitshuisie getoon word.
 • ’n Ywerige Volkie poog om, waar moontlik, geen doktersafsprake, bestuurderslisensie of ander afsprake tydens skoolure te maak nie, om sodoende nie werk te mis wat later weer met moeite ingehaal moet word nie. Indien 'n  Volkie akademiese werk verloor weens uitteken gedurende skoolure, is dit sy/haar verantwoordelikheid om hierdie werk SELF voor die volgende skooldag in te haal. ’n Volkie ontvang net ’n sertifikaat vir getroue skoolbesoek indien hy/sy elke dag by die skool was en nooit stokkiesgedraai het nie.