Geen inskrywingsvorm sal aanvaar / goedgekeur word sonder al die informasie soos versoek en wat aangeheg moet word.

INSKRYWINGSVORM - KOSHUIS

Algemeen

Hierdie vorm moet ingevul word wanneer die leerder om toelating tot Hoër Volkskool aansoek doen.
Voltooi volledig. Saam met hierdie aansoek moet ‘n volledige ingevulde toelatingsvorm van die skool hierdie kantoor bereik, alvorens so ‘n aansoek oorweeg kan word.
DD slash MM slash YYYY
Koshuis(Required)

Afdeling A: Besonderhede van leerder (streng volgens geboortesertifikaat)

Afdeling B: Besonderhede van Ouers of wettige voog (streng volgens ID)

Koshuisgelde (Merk Indien van toepassing)
MM slash DD slash YYYY

Mediese Fonds

Onderneming deur ouer/voog

Ek die ondergetekende ouer/voog van bogemelde kind. Ek verklaar hiermee dat die inligting soos verstrek, na my beste wete korrek is en onderneem om: die losiesgelde soos vasgestel STIPTELIK MAANDELIKS/KWARTAALLIKS vooruit te betaal minstens EEN [1] KALENDERMAAND skriftelik kennis te gee vir opskorting van losies my aan die huishoudelike reëls van die koshuis te onderwerp. Die Senior Huisvader/moeder tree op in LOCO PARENTIS vir alle inwoners in die koshuis en word sodoende gemagtig om as sodanig op te tree as my gevolmagtigde in alle gevalle van nood en medies(Required)

Laai asb die volgende dokumentasie op

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 128 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 128 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 128 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 128 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 128 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 128 MB.