Jack Pauw Seunskoshuis Inskrywing

Aansoek om Toelating - Jack Pauw Seunskoshuis

  • Saam met hierdie aansoek moet 'n volledige ingevulde toelatingsvorm van die skool hierdie kantoor bereik, alvorens so 'n aansoek oorweeg kan word.

A: Besonderhede van leerder

Selfoonnommer
Inligting word deur Onderwysdepartement verlang
Hoeveelste kind uit aantal kinders

Broers/susters reeds in Hoër Volkskool Potchefstroom

U kan alle broers en susters hierop lys

Mediese besonderhede van leerder

B: Besonderhede van ouer/voog

(FAMILIEBESONDERHEDE)

Vader/Voog

Moeder/Voog

Kontakbesonderhede indien ouer nie beskikbaar is nie (Opsie 1)

Kontakbesonderhede indien ouer nie beskikbaar is nie (Opsie 2)

C: Onderneming deur ouer/voog

Ek en my kind verklaar die volgende:

  1. Ek, die bogenoemde voog/ouer van bogemelde leerder, verklaar hiermee dat die inligting soos verstrek, na my beste wete korrek is en onderneem om:
  2. die losiesgelde soos vasgestel STIPTELIK MAANDELIKS/KWARTAALLIKS vooruit te betaal, minstens EEN (1) KALENDERMAAND skriftelik kennis te gee vir opskorting van losies, my aan die huishoudelike reëls van die koshuis te onderwerp.
  3. Die Senior Huisvader/Moeder tree op in LOCO PARENTIS vir alle inwoners in die koshuis en word sodoende gemagtig om as sodanig op te tree as my gevolmagtigde in alle gevalle van nood en medies.

Laai asseblief die volgende dokumente op:

Let Wel:
Sodra u aansoekvorm deur die skool ontvang is, sal ‘n kwotasie vir die jaar se koshuisgelde, aan u gestuur word.

BELANGRIK/NEEM KENNIS:
STUUR ‘N EPOS NA INSKRYWINGS@VOLKIESPOTCH.CO.ZA INDIEN U ENIGE PROBLEME ONDERVIND MET DIE INDIEN VAN DIE VORM.