Geen inskrywingsvorm sal aanvaar / goedgekeur word sonder al die informasie soos versoek en wat aangeheg moet word.

Algemeen

Hierdie vorm moet ingevul word wanneer die leerder om toelating tot Hoër Volkskool aansoek doen.
Voltooi volledig. Indien die vorm nie volledig en korrek voltooi word nie, sal die aansoek nie oorweeg word nie.
DD slash MM slash YYYY
Koshuis(Required)

Afdeling A: Besonderhede van leerder (streng volgens geboortesertifikaat)

Gaslag(Required)
Status van gesin (kies waar van toepassing)(Required)
Broer / susters reeds in Hoër Volkskool(Required)

Afdeling B: Besonderhede van Pa of wettige voog (streng volgens ID)

Afdeling C: Besonderhede van Ma of wettige voog (streng volgens ID)

Afdeling D: Betaling van skool- en koshuisgelde


(Koshuisgelde is kwartaaliks vooruitbetaalbaar)
Skoolgelde(Required)
Koshuisgelde (Merk Indien van toepassing)
MM slash DD slash YYYY

Mediese Fonds

Afdeling E: Rekenpligtige (persoon verantwoordelik vir die betaling van rekeninge)

Rekenpligtige(Required)
Ontvang U enige maatskaplike toelaag vir U kind? *(Required)

Onderneming deur Rekenpligtige

Hiermee onderneem ek, die rekenpligtige dat: Indien ek/ons nie die skool- en koshuisgeld soos ooreengekom kan betaal nie, Hoër Volkskool, geregtig sal wees om regstappe te neem en sal ek/ons vir alle regskoste in verband met die invordering van die agterstallige gelde verantwoordelik wees. Indien een paaiement nie op die sperdatum betaal word nie, sal die volle uitstaande bedrag onmiddellik geëis word en betaalbaar wees.

Afdeling F

(slegs van toepassing op graad 10 tot 12 leerders)

Die volgende vakke is verpligtend vir gr.10-12-leerders: Afrikaans Huistaal, Engels Eerste Addisionele Taal, Lewensoriëntering
Wiskunde (kies een)
Slegs graad 10- tot 12- leerders voltooi (kies 3)
LET WEL: ‘n Leerarea sal slegs aangebied word indien ten minste 15 leerders die vak kies.
Afrikaans en Lewensoriëntering is verpligtend.
Ek en my kind verklaar die volgende:

Ons die missie, doelstellings, beleid en gedragskode van die Hoër Volkskool Potchefstroom verstaan, onderskryf, handhaaf en beskerm.

Dat ons onsself van alle toepaslike skoolbeleide vergewis en toestem tot die prosedures daarin vervat.

Die leerder voldoen aan die ouderdomvereiste van die betrokke skool soos deur die Beheerliggaam bepaal. Behoudens meriete gevalle, word geen leerder tot die skool toegelaat indien sy/haar ouderdom die volgende maksimum ouderdomsperke oorskry nie, naamlik: Graad 8: 15 jaar, Graad 9: 16 jaar, Graad10: 17 jaar, Graad 11: 19 jaar, Graad 12: 20 jaar

Ek my vergewis het van die skoolreëls en vereiste akademiese prestasie peil in die Prospektus en dat ek in die besonder daartoe toestem dat my kind hom/haar verbind tot nakoming deur al sy/haar studiejare van hierdie reëls soos van tyd tot tyd deur die skoolhoof of Beheerliggaam vasgestel, of deur enige persoon aan die skool verbonde en dat ek my sal neerlê by enige stappe wat deur die skoolhoof of Beheerliggaam geneem word wat mag voorspruit uit die oortreding van hierdie reëls.

Ons verbind ons tot gesprek met die skoolhoof en onderwerp ons aan die gesag van die skoolhoof, onderwysers en studenteraad.

Ons onderwerp ons aan die sillabus en leergange van die skool en die standaarde wat gestel word deur eksamens en eksaminering.

Dat ek aanspreeklik sal wees vir die stiptelike betaling van onderriggelde en eerste betaling by goedkeuring om aansoek wat uit hoofde van my verbintenis met Hoër Volkskool betaalbaar is en van tyd tot tyd deur die Beheerliggaam bepaal word.

Ek onderneem om die skool sonder versuim in kennis te stel van enige adresverandering.

Die vorm volledig ingevul is en dat die besonderhede waar en korrek is.
Hiermee verklaar, aanvaar ek en my kind bostaande.

Laai asb die volgende dokumentasie op

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 128 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 128 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 128 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 128 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 128 MB.