Me. D. Mans
Afrikaans
Dr. E. de Klerk
Afrikaans
Me. D. Meintjes
Engels
Mnr. S. Pieters
Engels
Me. U. Swanepoel
Wiskunde
Mnr. M. Smit
Wiskunde
Me. A. Postma
Wisk Geletterdheid
Me. S. Nel
Wisk Geletterdheid
Me. M. Nel
Fisiese Wetenskappe
Mnr. I. Botha
Lewenswetenskappe
Me. C. Uys
Rekeningkunde
Me. D. Herbst
Besigheidstudie
Mnr. C. Louw
Ekonomie
Me. A. Meyer
Toerisme
Me. M. du Plooy
RTT
Mnr. L. Kurger
IGO
Mnr. M. de Beer
Geografie
Me. D. Burgers
Visuele Kuns
Me. L. Erasmus
Musiek
Me. L. Viljoen
Verbruikerstudie
Me. M. Meyer
Gasvryheidstudie
Me. M. Cronjé
LO
Mnr. D. Coertzen
LO
Mnr. D. du Preez
LO Sport