Bevorderingsvereistes / Vakkeuses

Bevorderingsvereistes en Vakkeuses

Vir promosie in graad 8 en 9 moet aan die volgende vereistes voldoen:

Ten minste 50% vir Afrikaans
Ten minste 40% vir Engels
Ten minste 40% vir Wiskunde
40% in enige 3 ander vakke
30% in enige 2 ander vakke

Die minimum slaagvereistes om 'n Nasionale Senior Sertifikaat(NSS/Matrieksertifikaat) te verwerf, is as volg:

Ten minste 40% vir Afrikaans
Ten minste 40% vir 2 ander vakke
Ten minste 30% in 3 ander vakke

Graad 9 Vakkeuses

Voorwaardes en Aanbevelings:

 1. Leerders MOET minstens 60% in WISKUNDE hê om Fisiese Wetenskappe (NS) en Inligtings-tegnologie (IT) in graad 10 te kan neem.
 2. Om Fisiese Wetenskappe (NS) en Inligtingstegnologie (IT) te kan neem, MOET ‘n leerder Wiskunde neem.
 3. Leerders wat tussen 50%  en meer vir Wiskunde in graad 9 het, mag Wiskunde as keusevak in gr.10 kies, maar moet Wiskunde in gr. 10 slaag, anders word daar sterk aanbeveel dat die leerder oorskakel na Wiskundige Geletterdheid.
 4. Rekeningkunde (Rek) mag saam met Wiskundige Geletterdheid geneem word.
 5. Wiskunde word aanbeveel indien ‘n leerder Ingenieursgrafika en -ontwerp (IGO) kies.
 6. 'n Leerder wat in die Tegniese rigting (Siviele en Meganiese Tegnologie) as loopbaan wil gaan, moet uit die volgende verpligte vakke kies:
 • Wiskunde
 • Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap
 • IGO
 • Siviele Tegnologie (Houtbewerking) of Meganiese Tegnologie (Pas- en Masjinering)

Indien dit sou gebeur dat ‘n leerder wat die Tegniese rigting gekies het met een van die vakke  sou ophou, beteken dit dat hy drie vakke moet oor kies. (IGO mag behou word, maar twee ander vakke moet dan by gekies word).

VOORWAARDES VIR UNIVERSITEITSVRYSTELLING:

 • in sy Huistaal/taal van onderrig (AFRIKAANS) minstens 40% behaal.
 • in minstens 4 ander toegewysde vakke 50% behaal.
 • Lewensorëntering moet deur almal geneem word, maar word nie inberekening gebring nie

Vanaf 2020 is al die vakke, uitsluitend Tegniese Wiskunde en Wetenskap, Universiteitsvrystellingsvakke.(Studente kan wel Tegniese Onderwys met hierdie twee vakke studeer). Dit bly egter die prerogatief van die onderskeie tersiêre instansies om te bepaal watter gewig hulle aan die slaagvereistes van die vakke gaan toeken.

TOEGEWYSDE VAKKE VIR UNIVERSITEITSVRYSTELLING:
Kyk op bl. 24 van die huiswerkboekie.

VAKKE GEKIES VIR DIE TEGNIESE RIGTING:
Houtbewerking (Siviele tegnologie) en Pas - en  Masjinering (Meganiese Tegnologie) gee nie universiteitsvrystelling nie. Leerders ontvang net ‘n matrieksertifikaat en nie ‘n N3 aan die einde van Gr 12.


Graad 10 -12
Verpligte vakke

Afrikaans huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid
Lewensoriëntering

Keusevakke (ten minste 3)
Vakke wat vir Universiteit tel

Besigheidstudie
Ekonomie
Fisiese Wetenskappe
Geografie
Geskiedenis
Ingenieursgrafika - en ontwerp
Inligtingstegnologie(IT)
Lewenswetenskappe
Musiek
Rekeningkunde
Verbruikerstudie
Visuele kuns

Vakke wat nie vir Universiteit tel nie

Gasvryheidstudie
Meganiese tegnologie
Rekenaartoepassingstegnologie(RTT)
Siviele tegnologie
Toerisme


Gr 12 Verdere Informasie

Om aan die einde van Gr12 vir 'n NSS te kwalifiseer, moet 'n leerling aan die interne en eksterne assesseringsvereistes van ten minste 7 vakke uit al die toegewysde vakke hierbo voeldoen.

Vir toelating tot GRAADSTUDIES vereis universiteite die volgende van 'n leerling:

1. 'n Minimum prestasievlak:

'n Nasionale Senior Sertifikaat met ten minste 40% in die onderrigtaal, nl. Afrikaans Huistaal.
Ten minste 50% in nog 4 vakke uit die bogenoemde lys van vakkeuses.
Lewensoriëntering moet deur almal geneem word, maar word nie in berekening gebring nie.

2. Toelatingspunttelling(APS-telling):

Hiermee word leerlinge se prestasies omgeskakel na 'n toelatingspunt tot verskillende studierigtings(vroor bekend as M telling).

Die APS-punt behaal in Lewensoriëntering word nie in berekening gebring by die berekening van die APS-telling nie, maar om 'n Nasionale Senior Sertifikaat te nehaal, moet 'n leerling ten minste 40% in Lewensoriëntering verwerf.

Keuringstabel vir die bepaling van die APS-telling

 

 


Vir toelating tot DIPLOMASTUDIES moet 'n leerling aan die volgende vereistes voldoen:

Nasionale Senior Sertifikaat met ten minste 30% in die onderrigtaal van verdere studie.
Ten minste 40% in nog 4 vakke

Vir toelating tot SERTIFIKAATSTUDIES moet 'n leerling aan die volgende vereistes voldoen:

Nasionale Senior Sertifikaat met ten minste 30% in die onderrigtaal van verdere studie.
Ten minste 30% in nog 4 vakke