Visie en Missie

Visie
‘n Gebalanseerde skool daar te stel waar die hoogste opvoedingstandaarde gehandhaaf word sodat afgeronde leerders vir die samelewing voorberei kan word.

Missie
Is gegrond op Christelike waardes en deur alle rolspelers te betrek, die potensiaal van leerders holisties (akademies, sport, kultuur, lewensvaardigheid) te bevorder deur die optimale gebruik van menslike, finasiële en fisiese hulpmiddels.

Agtergrond van die Skool

STIGTING EN GROEI VAN DIE SKOOL 

Op 19 April 1922 word die skool met 38 leerders, net standerd sesse en twee tydelike onderwysers, mnr J.D.Grundlingh en me Nellie Chessworth, geopen. Mnr Van der Lingen, die inspekteur, het voorlopig as hoof waargeneem. Die naam van die skool was die “Afrikaanse Medium Hoërskool” – later kortweg “Die Medium” genoem. Die skool is gehuisves in die ou kerkie wat op die hoek van Potgieter- en Van Riebeeckstraat gestaan het.

Op 11 Oktober 1922 aanvaar die eerste hoof, wyle mnr J.C. (Jack) Pauw, diens en ‘n paar maande later word mnr A.J.P. Burger (oom Koos) aangestel as eerste permanente onderwyser by die skool. Hierdie twee manne het pionierswerk verrig en die fondament gelê waarop baie ander later voortgebou het. Aan die begin van 1923 word daar verhuis na ‘n herstelde sinkgebou op die terrein van die Landbougenootskap. Die leerdertal was tussen 130 en 140 leerders in st. 7 en 8; st. 6 was deel van die laerskool.

Die hoeksteen van die permanente skoolgebou is  op 10 Junie 1927 gelê en op 23 Februarie 1928 was die amptelike ingebruikneming met die Administrateur van Transvaal, “Sy Edele” Jan H. Hofmeyer, as hoofspreker. Gedurende 1934 word mnr. Pauw aangestel as Inspekteur van Onderwys. Sy opvolgers was mnre. C.H. Steyn, A.J. du Preez van Wyk, N.G. Hudson, J.F. Lombard, dr. F.B. Muller, mnre. A. van Rooijen, C.J. Britz, A.J. van Rensburg en tans mnr. J.T. Swart. Die leerdertal van die skool het gegroei van 38 in 1922 tot 1184 (592 seuns en 592 dogters) in 2010.


NAAM, SKOOLKLEURE EN WAPEN

Op 30 Oktober 1923 besluit die Beherende Liggaam dat die naam van die skool, “Hoër Volkskool Potchefstroom” sal wees. Gedurende 1925 word besluit dat die skoolkleure swart, rooi en goud sal wees: die swart agtergrond n.a.v. die swart “kleurbaadjie” wat mnr Pauw so graag gedra het, goud vir die goudstreek waarin Potchefstroom geleë is en rooi om kleur te verleen en ‘n harmonieuse geheel te vorm.

In November 1926 is die huidige ontwerp van die wapen aanvaar. Die wapen is ‘n simbool van krag wat gesimboliseer word in die leuse: ”Sapientia vis vera” – wysheid is ware krag. Die leuse is voorgestel deur mnr P.M. van der Lingen, die medestigter van die skool.