Aansoekvorm 2022

Aansoek om Toelating/Inskrywingsvorm 2022

Hoër Volkskool is ‘n skoolfondsbetalende skool (kwintiel 4)

 • U sal in kennis gestel word indien daar twyfel bestaan rakende die leerder se toelating.
 • Leerders sal slegs toegelaat word indien hy/sy Afrikaans op Huistaalvlak kan verstaan, lees, skryf en praat.
 • Eerste betaling betaalbaar voor/op dag van registrasie.

TOELATINGSVEREISTES

 • Die onderstaande toelatingsvereistes is in die lig van die visie en doelstellings van die skool deur die Beheerliggaam bepaal en die verantwoordelikheid om dit toe te pas, berus by die skoolhoof.
 • Ouers moet by die skoolhoof op die voorgeskrewe vorms skriftelik aansoek doen om toelating van ‘n leerder tot die skool.
 • Goedkeuring tot toelating word slegs verleen indien die Beheerliggaam oortuig is dat die leerder voldoen aan die ouderdomsvereiste van hierdie skool.
 • Betreffende die ouderdom van die leerder, moet by aansoek om toelating voldoen word aan die aanvaarde norm wat geld ten opsigte van enige graad, soos hieronder bepaal. Behoudens meriete gevalle, word geen leerder tot die skool toegelaat, indien sy ouderdom die volgende maksimum ouderdomsperke oorskry nie, naamlik:
  Graad 8: 15 jaar
  Graad 9: 16 jaar
  Graad 10: 17 jaar
  Graad 11: 19 jaar
  Graad 12: 20 jaar
 • Die leerder moet oor die vereiste akademiese prestasiepeil, goeie gedrag en vordering vir toelating tot die skool beskik.
 • Die ouer of voog van ‘n leerder moet namens homself en sy kind, voor toelating, skriftelik verklaar dat hulle die visie, missie, skoolbeleid en gedragskode van die skool te alle tye sal onderskryf, handhaaf, beskerm en dat hulle hul sal onderwerp aan al die toelatingsvereistes, tugmaatreëls en ander skoolreëls.
 • ‘n Leerder kan slegs tot die skool toegelaat word indien die skoolhoof oortuig is van sy akademiese en skolastiese standaard of bedrewenheid, asook van sy bevredigende gedrag by sy vorige skool.
 • By goedkeuring om toelating, onderneem die ouer of voog skriftelik om die eerste betaling en die regtens verpligte onderriggeld, soos voorgeskryf deur die Beheerliggaam, stiptelik te betaal, en om as ouer of voog konstruktief betrokke te wees by aktiwiteite van die skool.

A: Besonderhede van leerder

Selfoonnommer
Inligting word deur Onderwysdepartement verlang

Die volgende vakke is verpligtend vir gr.10-12-leerders

Afrikaans Huistaal

Engels Eerste Addisionele Taal

Lewensoriëntering

Keusevakke is slegs vir graad 10-12. Daar moet 'n minimum van 15 leerders wees wat 'n vak neem voordat dit aangebied kan word.
Hoeveelste kind uit aantal kinders

Broers/susters reeds in Hoër Volkskool Potchefstroom

U kan alle broers en susters hierop lys

Mediese besonderhede van leerder

B: Besonderhede van ouer/voog

(FAMILIEBESONDERHEDE)

Vader/Voog

Moeder/Voog

Kontakbesonderhede indien ouer nie beskikbaar is nie (Opsie 1)

Kontakbesonderhede indien ouer nie beskikbaar is nie (Opsie 2)

C: Onderneming deur ouer/voog

Ek en my kind verklaar die volgende:

 1. Ons die missie, doelstellings, beleid en gedragskode van die Hoër Volkskool Potchefstroom verstaan, onderskryf, handhaaf en beskerm.
 2. Dat ons onsself van alle toepaslike skoolbeleide vergewis en toestem tot die prosedures daarin vervat.
 3. Die leerder voldoen aan die ouderdomvereiste van die betrokke skool soos deur die Beheerliggaam bepaal. Behoudens meriete gevalle, word geen leerder tot die skool toegelaat indien sy/haar ouderdom die volgende maksimum ouderdomsperke oorskry nie, naamlik: Graad 8: 15 jaar, Graad 9: 16 jaar, Graad10: 17 jaar, Graad 11: 19 jaar, Graad 12: 20 jaar
 4. Ek my vergewis het van die skoolreëls en vereiste akademiese prestasie peil in die Prospektus en dat ek in die besonder daartoe toestem dat my kind hom/haar verbind tot nakoming deur al sy/haar studiejare van hierdie reëls soos van tyd tot tyd deur die skoolhoof of Beheerliggaam vasgestel, of deur enige persoon aan die skool verbonde en dat ek my sal neerlê by enige stappe wat deur die skoolhoof of Beheerliggaam geneem word wat mag voorspruit uit die oortreding van hierdie reëls.
 5. Ons verbind ons tot gesprek met die skoolhoof en onderwerp ons aan die gesag van die skoolhoof, onderwysers en studenteraad.
 6. Ons onderwerp ons aan die sillabus en leergange van die skool en die standaarde wat gestel word deur eksamens en eksaminering.
 7. Dat ek aanspreeklik sal wees vir die stiptelike betaling van onderriggelde en eerste betaling by goedkeuring om aansoek wat uit hoofde van my verbintenis met Hoër Volkskool betaalbaar is en van tyd tot tyd deur die Beheerliggaam bepaal word.
 8. Ek onderneem om die skool sonder versuim in kennis te stel van enige adresverandering.
 9. Die vorm volledig ingevul is en dat die besonderhede waar en korrek is.

Laai asseblief die volgende dokumente op:

Let Wel:
Sodra u aansoekvorm deur die skool ontvang is, sal ‘n kwotasie vir die jaar se skoolfonds, aan u gestuur word.

BELANGRIK/NEEM KENNIS:
STUUR ‘N EPOS NA INSKRYWINGS@VOLKIESPOTCH.CO.ZA INDIEN U ENIGE PROBLEME ONDERVIND MET DIE INDIEN VAN DIE VORM.