Aansoek om Toelating/Inskrywingsvorm 2024/25

Hoër Volkskool is ‘n skoolfondsbetalende skool (kwintiel 4)
U sal in kennis gestel word indien daar twyfel bestaan rakende die leerder se toelating.
Leerders sal slegs toegelaat word indien hy/sy Afrikaans op Huistaalvlak kan verstaan, lees, skryf en praat.
Eerste betaling betaalbaar voor/op dag van registrasie.

TOELATINGSVEREISTES
Die onderstaande toelatingsvereistes is in die lig van die visie en doelstellings van die skool deur die Beheerliggaam bepaal en die verantwoordelikheid om dit toe te pas, berus by die skoolhoof.

Ouers moet by die skoolhoof op die voorgeskrewe vorms skriftelik aansoek doen om toelating van ‘n leerder tot die skool.

Goedkeuring tot toelating word slegs verleen indien die Beheerliggaam oortuig is dat die leerder voldoen aan die ouderdomsvereiste van hierdie skool.

Betreffende die ouderdom van die leerder, moet by aansoek om toelating voldoen word aan die aanvaarde norm wat geld ten opsigte van enige graad, soos hieronder bepaal. Behoudens meriete gevalle, word geen leerder tot die skool toegelaat, indien sy ouderdom die volgende maksimum ouderdomsperke oorskry nie, naamlik:

  • Graad 8: 15 jaar
  • Graad 9: 16 jaar
  • Graad 10: 17 jaar
  • Graad 11: 19 jaar
  • Graad 12: 20 jaar

Die leerder moet oor die vereiste akademiese prestasiepeil, goeie gedrag en vordering vir toelating tot die skool beskik.

Die ouer of voog van ‘n leerder moet namens homself en sy kind, voor toelating, skriftelik verklaar dat hulle die visie, missie, skoolbeleid en gedragskode van die skool te alle tye sal onderskryf, handhaaf, beskerm en dat hulle hul sal onderwerp aan al die toelatingsvereistes, tugmaatreëls en ander skoolreëls.
‘n Leerder kan slegs tot die skool toegelaat word indien die skoolhoof oortuig is van sy akademiese en skolastiese standaard of bedrewenheid, asook van sy bevredigende gedrag by sy vorige skool.

By goedkeuring om toelating, onderneem die ouer of voog skriftelik om die eerste betaling en die regtens verpligte onderriggeld, soos voorgeskryf deur die Beheerliggaam, stiptelik te betaal, en om as ouer of voog konstruktief betrokke te wees by aktiwiteite van die skool.

Let Wel:
Sodra u aansoekvorm deur die skool ontvang is, sal ‘n kwotasie vir die jaar se skoolfonds, aan u gestuur word.
BELANGRIK/NEEM KENNIS:
STUUR ‘N EPOS NA INSKRYWINGS@VOLKIESPOTCH.CO.ZA INDIEN U ENIGE PROBLEME ONDERVIND MET DIE INDIEN VAN DIE VORM.